Onderzoek door recherchebureau of klachtencommissie

Wat is het verschil en wat zijn hiervan de gevolgen? 

Onderzoek seksuele intimidatie door recherchebureau of klachtencommissie?

Waarom het ministerie van SZW een klachtencommissie voorschrijft

De richtlijnen voor de arbeidsinspectie van het Ministerie van SZW geven aan dat klachten over ongewenst gedrag onderzocht dienen te worden door een onafhankelijke en ter zake kundige klachtencommissie.

Het onderzoek door een commissie vloeit volgens de arbeidsinspectie voort uit artikel 2.15 lid 1 van het Arbobesluit. Dit staat in de basisinspectiemodule over Ongewenste Omgangsvormen van de arbeidsinspectie.

Het gebeurt nog geregeld dat een werkgever het onderzoek laat doen door een recherchebureau. Het ministerie heeft gezien dat de inzet van bedrijfsrecherche in dit soort zaken tot problemen kan leiden door de bijzondere aard van klachten over ongewenst gedrag.

Wat is het verschil?

Procedure bij klachtencommissie

Geen anonieme klachten.

De beklaagde krijgt schriftelijk en volledig inzicht in de klacht om daarop te kunnen reageren.

Geen anonieme getuigen.

De beklaagde krijgt schriftelijk de inhoud van de verklaringen van de getuigen om op te kunnen reageren.

Er is een reglement met een beschrijving van de stappen en rechten in de procedure.

Commissie werkt zelfstandig op een vooraf beschreven wijze en de opdrachtgever geeft het onderzoek dus echt uit handen.

De klager en beklaagde hebben de beschikking over alle informatie die de commissie meeweegt in haar oordeel.

Ruimte voor hoor en wederhoor, in het bijzonder ook een tweede ronde voor de afronding van het rapport.

Procedure gericht op gelijke kansen en rechten voor de klager en beklaagde.

De uitkomst is een rechtsprekend oordeel van de commissie met een juridisch onderbouwde kwalificatie van de vastgestelde feiten.

Het rapport wordt tegelijk verzonden naar de klager, beklaagde en opdrachtgever.

Onderzoek door recherchebureau

Ook anonieme klachten.

De beklaagde krijgt veelal alleen mondeling onderdelen van de klacht te horen.

Ook anonieme getuigen.

De beklaagde krijgt doorgaans alleen mondeling onderdelen van de verklaringen van getuigen te horen.

Er is veelal geen reglement en geen inzicht in de stappen en rechten in het onderzoek.

Recherchebureau werkt nauw samen met de opdrachtgever die invloed heeft op de stappen in het onderzoek.

De klager en beklaagde hebben niet de beschikking over alle informatie die het bureau meeweegt in haar oordeel.

Het onderzoek is niet gericht op hoor en wederhoor voor de klager en beklaagde.

Onderzoek is gericht op vergaren bewijs in plaats van het geven van gelijke rechten en kansen.

De uitkomst is vooral een opsomming van de vastgestelde feiten uit het onderzoek. 

Het rapport wordt doorgaans alleen verzonden naar de opdrachtgever.

Waar komt dit verschil uiteindelijk op neer?

Indien voorgaande wordt vergeleken dan is een goed ingerichte procedure bij een klachtencommissie te vergelijken met een procedure bij de rechtbank. Het onderzoek door een recherchebureau is meer te vergelijken met het onderzoek dat de politie doet, waarbij derhalve nog een procedure bij de rechtbank nodig is om partijen gelijke kansen en rechten te geven om daarmee tot een heldere uitkomst te komen.

Voorgaande overzicht is opgesteld aan de hand van wat wij in de praktijk zien. Het is mogelijk dat een recherchebureau enkele onderdelen van de handelswijze van een klachtencommissie heeft overgenomen. Aan de andere kant zijn er ook klachtencommissies voor die niet volledig aan bovenstaand overzicht voldoen. Daarmee is niet gezegd dat dit onderzoek dan onrechtmatig is. Een gemis aan evenwichtigheid in het onderzoek en het ontbreken van een heldere uitkomst is evenwel voer voor discussie, terwijl partijen met het onderzoek juist duidelijkheid wensen. 

Waarom onderzoekt de bedrijfsrecherche seksuele intimidatie anders?

De achtergrond van dit verschil is dat een bedrijfsrecherche zich heeft toegelegd op economische delicten, dat wil zeggen onderzoek naar diefstal, fraude en andere zaken rond integriteit. Het gaat daarbij vooral om het onderzoek naar de gedragingen van een enkele werknemer en hierin staat het vergaren van bewijs tegen de werknemer centraal.

Het probleem is dat onderzoek naar ongewenst gedrag totaal anders is, want in geval van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en discriminatie gaat het om de tegenovergestelde belangen van twee werknemers, namelijk de klager en de beklaagde. Beide werknemers staan tegen over elkaar en beiden hebben recht op bescherming en daarin rechten. Een recherchebureau is evenwel wettelijk verplicht om terughoudend te zijn in het vrijgeven van informatie waardoor werknemers tijdens het onderzoek grotendeels in het ongewisse blijven. Het onderzoek van een recherchebureau is niet ingericht om een transparante procedure te voeren met hoor en wederhoor ofwel een onderzoek met vergaande waarborgen voor de rechten van beide werknemers.

Wat voor problemen kunnen zich voordoen als een recherchebureau onderzoek doet naar ongewenst gedrag?

In de praktijk blijkt dat in ieder geval de beklaagde werknemer ernstige bezwaren heeft tegen het werk van het recherchebureau. De beklaagde voelt zich regelmatig miskend. Hij krijgt doorgaans niet de volledige inhoud van de klacht te zien en weet dus niet waartegen hij zich moet verweren. Dit probleem is nog groter als het gaat om anonieme klachten en getuigen. Het recht op hoor en wederhoor is doorgaans niet gewaarborgd. De beklaagde kan er daarom mee te maken krijgen dat hij in het rapport van de bedrijfsrecherche zaken leest waarvan hij het bestaan niet eens wist, laat staan dat hij daarop heeft mogen reageren. We zien zelfs situaties waarbij een recherchebureau de opdracht aanvaardt om naast het onderzoeken van de klacht van een werknemer, binnen de gehele organisatie te onderzoeken of een beklaagde zich ook bij collega’s schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dit werkt natuurlijk heel beschadigend voor de naam van een beklaagde werknemer.

De klager kan ook problemen hebben met het onderzoek door de bedrijfsrecherche, want de te volgen procedure is doorgaans niet duidelijk. Een klager krijgt vaak niet de kans om te reageren op wat de beklaagde heeft aangegeven. De klager geeft namelijk in het begin van het onderzoek een toelichting op de klacht en hoort daarna vaak niets meer tot de opdrachtgever het rapport ontvangt. Het onderzoek van een recherchebureau is doorgaans niet inzichtelijk en niet ingericht op wederhoor, maar ook het rapport krijgt de klager meestal niet van het recherchebureau. De klager heeft daarmee het gevoel volledig overgeleverd te zijn. Dat gevoel van de klager wordt versterkt als hij er via anderen achterkomt dat derden bij het onderzoek zijn betrokken en kennis hebben van de gevoeligheden, oftewel dat meer mensen op de hoogte zijn van wat er heeft gespeeld.

Vanuit de positie van de opdrachtgever is het eerste probleem dat de opdrachtgever veelal een werkgever is die te maken heeft met de belangen van twee werknemers. De werkgever is verplicht om het onderzoek zorgvuldig te doen en hoor en wederhoor te waarborgen, wat onvoldoende geborgd is. Een ander probleem is dat het rapport doorgaans een opsomming is van feiten, zonder dat de bewijskracht is geduid en het gewicht van die feiten is gewogen. Als het recherchebureau het aandurft om de klacht gegrond te noemen, dan ontbreekt het vaak aan een deugdelijke juridisch onderbouwde kwalificatie. Het vereist vooral juridische kennis om feiten te wegen en dat gemotiveerd te kwalificeren naar een zorgvuldig oordeel. Verzamelen van gegevens is niet te onderschatten, maar wel anders dan het gemotiveerd oordelen over die gegevens.

Het rapport van een recherchebureau is meestal niet te zien als een rechtsprekend oordeel na een transparante procedure waarin beide partijen de kans van hoor en wederhoor hebben gekregen.

Wat doet een werkgever die weinig kan met het rapport van het recherchebureau?

Na het lezen van een rapport van de bedrijfsrecherche over ongewenst gedrag, kan het besef volgen dat de werkgever hiermee niet veel kan en dus ook geen vervolgstappen kan zetten. Ondertussen is er wel tijd over heen gegaan en kan er veel ongenoegen bij de klager en beklaagde zijn opgebouwd. Onze commissie wordt wel benaderd om in dat geval het onderzoek over te doen of alsnog de feiten gewicht te geven.  Voor onze klachtencommissie geldt dat zij in dat geval niets doen met het onderzoek van de bedrijfsrecherche en daarvan niet eens kennis nemen. Zij wensen de uitkomst van de eigen procedure te baseren op grond van de eigen bevindingen.

Conclusie van het ministerie SZW

Het is met voorgaande goed te volgen dat het ministerie SZW in geval van ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie en agressie verwijst naar een procedure bij een klachtencommissie.

Het is belangrijk voor werkgevers om een beleid te voeren tegen ongewenst gedrag op het werk. Om werkgevers daarbij de helpen hebben we een toolbox ontwikkeld.

 Slachtoffers en beklaagden kunnen zich laten informeren over de pagina’s die vanuit hun positie zijn geschreven.