Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden AN-i

 

Voor consumenten die bij ons opleidingen en cursudsagen volgen hanteren we de de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NRTO

 

Inhoudsopgave

Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

1.1. Begripsomschrijving

1.2. Toepasselijkheid

 1. Algemene regeling

2.1. Aanbieding, prijzen, BTW, factuur en betalingsregeling

2.2. Geheimhouding, registratie, verstrekken van gegevens en overdracht

2.3. Eigendomsvoorbehoud

2.4. Klachten, toepasselijk recht

2.5. Overmacht

 1. Gebruik van de website

3.1. Gebruiksrecht en auteursrecht

3.2. Aansprakelijkheid

3.3. Gratis online of telefonisch advies

 1. Betaald advies en bemiddeling

4.1. Overeenkomst van opdracht, tarief, uren en bevestiging

4.2. Mondeling en schriftelijk geven van advies en verstrekken van documenten

4.3. Bemiddeling en optreden als kantongerechtgemachtigde

4.4.  Bindend advies door AN-i als beroepsmogelijkheid voor klachten over opleidingsinstellingen

4.5.  Behandeling klachten door de klachtencommissie ongewenst gedrag

4.6. Arbitrage door een arbiter van  de arbeidsrechter

4.7. Inschakelen derden, (reis)kosten, samenwerking en aansprakelijkheid

4.8. Einde van de opdracht

 1. Opleidingen

5.1. Aanmelding opleiding, overeenkomst, bevestiging en vergoeding

5.2. Volgen schriftelijke opleiding in modules

5.3. Volgen korte dagopleiding

5.4. Afronden opleiding

5.5. Klachtenprocedure

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

 1. Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

1.1. Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AN-i: de onderneming genaamd Artec Neval B.V. (juridische dienstverlening) of Artec Neval Instituut B.V. (opleidingen), beide gevestigd te Bolsward aan de Stoombootkade 24 (8701 KA). Nader te noemen: ‘AN-i’.
 2. Wederpartij, opdrachtgever of derde: degene die reageert op een aanbieding van AN-i, degene die een overeenkomst sluit met AN-i, als ook degene die zonder aanbieding of overeenkomst een product of dienst van AN-i verkrijgt, al dan niet via een ander.
 3. Bezoeker: degene die gebruik maakt van de website van AN-i, met name http://www.Arbeidsrechter.nl, http://www.an-i.nl.
 4. Site of website: De website http://www.arbeidsrechter.nl of www.an-i.nl.
 5. Cliënt: degene die wordt geadviseerd door AN-i, als ook degene die door AN-i wordt vertegenwoordigd of namens wie AN-i bemiddelt.
 6. Cursist: degene die een opleiding volgt, welke volledig of gedeeltelijk door AN-i wordt verzorgd.
 7. Opdrachtgever: degene die met AN-i een overeenkomst van opdracht aangaat teneinde AN-i de opdracht te geven om onder andere te bemiddelen, adviseren, procederen of klachten te behandelen.

1.2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op rechtshandelingen van AN-i ten behoeve van derden, per 1 december 2015.
 2. Een ieder die een overeenkomst met AN-i aangaat of met AN-i contact opneemt om eventueel een overeenkomst aan te gaan, is aan deze algemene voorwaarden gebonden.
 3. Een ieder die gebruik maakt van producten of diensten van AN-i is aan deze algemene voorwaarden gebonden. Daaronder vallen onder andere ook bezoekers van de website, gebruikers van teksten en software van AN-i, personen en organisaties die gratis advies vragen bij AN-i en personen die in het kader van een behandeling van een klacht of procedure uitgevoerd door AN-i worden betrokken. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen welke kunnen leiden tot advies alsmede bemiddeling door AN-i. Onder advies valt eveneens het verstrekken van documenten, rapporten en andere schriftelijke stukken, op welke gegevensdrager deze ook zijn vastgelegd. Onder bemiddeling wordt mede verstaan het vertegenwoordigen van een cliënt, bijvoorbeeld als kantongerechtgemachtigde.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden voor, en zijn van toepassing op, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AN-i en een opdrachtgever, in het bijzonder als AN-i deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AN-i, voor de uitvoering waarvan door AN-i derden dienen te worden betrokken.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van AN-i en haar directie.
 7. Algemene voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, als AN-i deze (inkoop)voorwaarden niet in een afzonderlijke, door AN-i opgestelde en ondertekende brief van toepassing heeft verklaard op de rechtshandeling(en).
 8. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden als dit met AN-i is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd door AN-i.
 9. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

10.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepaling.

11.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

12. Indien AN-i niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing is, of dat AN-i in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. Algemene regeling

1.De bepalingen in dit onderdeel van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderwerpen die in de volgende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader worden uitgewerkt, tenzij daar een afwijkende regeling wordt getroffen. Deze algemene regeling is daarmee onder andere van toepassing op het gebruik van websites die volledig of deels door AN-i worden verzorgd, als ook op het geven van adviezen, bemiddeling, behandeling klachten, opleidingen en juridische documenten.

2.1. Aanbieding, prijzen, BTW, factuur en betalingsregeling

 1. Iedere kennisgeving van prijzen van producten en diensten van AN-i wordt geacht te bestaan uit prijzen exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen worden schriftelijk doorgegeven aan de wederpartij. Na deze wijziging heeft de wederpartij 14 (zegge: “veertien”) dagen de tijd om de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. AN-i behoudt zich steeds het recht voor om af te zien van het sluiten van een overeenkomst.
 3. AN-i kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht AN-i niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. De factuur vermeldt de verschuldigde bedragen (inclusief en exclusief BTW) welke de wederpartij binnen 14 (zegge: “veertien”) dagen na de factuurdatum betaalt. AN-i is gerechtigd om aan de wederpartij door te geven dat de producten geleverd of diensten uitgevoerd worden nadat de factuur is voldaan, waaraan de wederpartij gebonden is. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Worden de verschuldigde bedragen niet of niet volledig binnen 14 (zegge: “veertien”) dagen betaald, dan is de wederpartij vanaf die datum wettelijke interesten verschuldigd over de nog openstaande bedragen, zonder dat AN-i de wederpartij in gebreke hoeft te stellen. Bij een ingebrekestelling worden de verschuldigde bedragen inclusief wettelijke interesten vermeld, welke de wederpartij binnen 14 (zegge: “veertien”) dagen moet voldoen. Na die periode van 14 (zegge: “veertien”) dagen na de ingebrekestelling, is AN-i gerechtigd de inning van de vordering over te dragen aan een ander of zelf tot dagvaarding over te gaan. In dat geval is er sprake van een splitsing tussen particulier en rechtspersoon.
 7. In geval van een particulier is de particulier gehouden om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die dienen om de verschuldigde bedragen te innen, waarbij het minimaal gaat om € 40,00 (zegge: “veertig euro”) van de nog verschuldigde bedragen, welke verhoogd worden met de daarvoor geldende incassokosten. Dit ziet op de volgende verdeling:

 

< 2.500 euro 15% Minimaal 40,00
2.500 euro tot 5.000 euro 10%
5.000 euro tot 10.000 euro 5%
10.000 euro tot 200.000 euro 1%
Alles boven de 200.000 euro 0,5% Maximaal 6.775 euro

 

 1. In geval van een rechtspersoon is de rechtspersoon gehouden om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die dienen om de verschuldigde bedragen te innen, waarbij het minimaal gaat om 15% (zegge: “vijftien procent”) van de nog verschuldigde bedragen. Welke verhoogd worden met de daarvoor geldende incassokosten en minimaal € 600,00 (zegge: “zeshonderd euro”) voor het opstellen van een dagvaarding.
 2. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 (zegge: “honderd euro”) die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van AN-i.
 3. Indien de betaling langer dan 1 (zegge: “één”) maand achterwege blijft, kan AN-i de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling heeft geschiedt.
 4. In overleg bestaat er de mogelijkheid om de kosten in nader te bepalen termijnen te betalen. Per opdracht wordt een aparte regeling overeengekomen. Mocht na akkoord en één herinnering aan deze regeling geen gevolg gegeven worden aan de overeengekomen regeling, ontstaat de mogelijkheid voor AN-i om het (rest)bedrag schriftelijk in 1 (zegge: “één”) keer te vorderen. De complete regeling komt dan te vervallen. Bij het niet nakomen van de betalingsregeling zal AN-i de kosten die zij hiervoor maakt in rekening brengen bij de cliënt. Per opdracht kan maar één betalingsregeling overeengekomen worden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AN-i op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. AN-i heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. AN-i kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. AN-i kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. AN-i is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarover iedere aan de algemene voorwaarden verbonden partij op de hoogte gesteld wordt per e-mail, fax of brief.
 8. Betreft het een wijziging die voor die partij van wezenlijk belang is of van belang kan zijn, dan wordt die partij schriftelijk op de hoogte gesteld per brief, waarna deze partij de overeenkomst met AN-i binnen 30 dagen kan opzeggen, te rekenen vanaf het moment waarop de wijziging naar die partij werd verstuurd.
 9. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AN-i verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

2.2. Geheimhouding, registratie, verstrekken van gegevens en overdracht, relatieve competentie

 1. AN-i en iedere wederpartij verplicht zich om informatie geheim te houden, wanneer deze als vertrouwelijk is bestempeld of wanneer het vertrouwelijke karakter daarvan bekend wordt verondersteld.
 2. De omgang met vertrouwelijke informatie is geregeld in ons privacy-statement. Daarin wordt ingegaan op de identiteit, de gronden voor de verwerking van gegevens en de duur van de opslag. Het recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens is daarin nader geregeld. Dit privacy-statement maakt onverkort onderdeel uit van deze algemene voorwaarden, wat betekent dat door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, ook het privacy-statement onderdeel van de gemaakte afspraken uitmaken. Het privacy-statement is op te vragen bij AN-i en te vinden op www.an-i.nl/privacy-statement.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, AN-i gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en AN-i zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AN-i niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Teneinde aan de administratieve verplichtingen te voldoen, alsmede om voor een correcte en efficiënte dienstverlening zorg te dragen, zal AN-i de N.A.W.-gegevens en andere relevante gegevens van klanten en potentiële klanten en derden in het kader van juridisch onderzoek in de administratie opnemen. Tenzij anders aangegeven worden deze gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld, behoudens voor zover deze derden de onderneming voortzetten of krachtens de wet tot inzage bevoegd zijn.
 5. Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dat laatste geval is de Kantonrechter bevoegd naar de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 6. AN-i is tegenover een persoon of organisatie waarmee AN-i geen overeenkomst heeft gesloten, niet aansprakelijk voor schade door diensten of producten van AN-i. Een partij die een product of dienst aanvaardt waarvoor geen vergoeding wordt betaald, gaat er mee akkoord dat deze partij AN-i niet aansprakelijk kan stellen voor schade die door dat product of dienst is ontstaan.

2.3. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door AN-i geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van AN-i.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht AN-i zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door AN-i geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat AN-i haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan AN-i of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AN-i zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

2.4. Klachten over werkzaamheden door AN-i, toepasselijk recht

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 (zegge: “twee”) weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 3 (zegge: ”drie”) weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AN-i. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AN-i in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal AN-i de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal AN-i slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van onderstaande artikelen van de verschillende hoofstukken.
 4. De directie zal naar aanleiding van een klacht binnen zes weken een schriftelijke reactie verlenen.
 5. Voor klachten met betrekking tot de opleiding en de externe beroepsinstantie is hieronder een specifieke regeling van toepassing.

2.5. Overmacht

 1. AN-i is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AN-i geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AN-i niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AN-i of van derden daaronder begrepen. AN-i heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AN-i haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. AN-i kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover AN-i ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AN-i gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst is.
 5. AN-i heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AN-i haar verplichtingen had moeten nakomen.
 6. Op elke opdracht tussen AN-i en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

 1. Gebruik van de website en aanvullende diensten

3.1. Gebruiksrecht en auteursrecht

 1. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) de site te vermenigvuldigen anders dan voor eigen gebruik, of te wijzigen, te verhuren, te verkopen, openbaar te maken, dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dit recht uitdrukkelijk is toegekend.
 2. Het auteursrecht op iedere geschreven tekst en afbeeldingen die via de site ter beschikking worden gesteld, blijft voorbehouden aan AN-i. Daarmee is het verboden om de teksten en afbeeldingen te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, waardoor de teksten en afbeeldingen niet aan anderen ter beschikking gesteld mogen worden, hetgeen ook geldt voor de wetteksten.
 3. De gebruiker mag de teksten wel voor eigen gebruik afdrukken en kopiëren naar andere gegevensverwerkers, op voorwaarde dat de teksten niet voor anderen ter beschikking komen.
 4. De gebruiker mag de voorbeelden van (arbeids-)overeenkomsten en bedingen van de site toepassen in overeenkomsten die de gebruiker met anderen aangaat, op voorwaarde dat deze overeenkomsten de volgende vermelding bevatten: “Auteursrecht: Arbeidsrechter.nl”.
 5. Teksten die anderen aan AN-i ter beschikking stellen, welke dienen om in de site opgenomen te worden, mogen door AN-i bijgewerkt worden, als ook aan anderen ter beschikking gesteld worden, zonder enige beperking.

3.2. Aansprakelijkheid

 1. AN-i zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte website aan te bieden. Daarbij wordt de complexiteit van de praktijk benaderd. Dat neemt echter niet weg dat, net als andere aanbieders, ook AN-i niet kan instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken in of van de software of onvolledigheden, waardoor AN-i en andere betrokkenen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een andere handelwijze zou leiden tot een site die onbruikbaar is door terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, waardoor de site niet langer geschikt zou zijn om snel en duidelijk inzicht te verschaffen.
 2. Indien AN-i aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. AN-i is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat AN-i is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van AN-i aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan AN-i toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. AN-i is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van AN-i of haar ondergeschikten.
 6. AN-i kan niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten of onvolledigheden in de teksten, alsmede gebreken in de werking van de software of toebehoren, waardoor AN-i en andere betrokkenen deswege geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 7. Iedere gebruiker is ermee bekend dat uitgevers en IT-organisaties de aansprakelijkheid plegen uit te sluiten. De gebruiker verenigt zich ermee, dat het streven om een duidelijk en zo goed als volledig programma te vervaardigen, dat snel inzicht geeft in het complexe geheel van arbeidsverhoudingen, zich niet laat rijmen met de terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, welke nodig zijn wanneer aansprakelijkheid wel wordt aanvaard. De uitsluiting van de aansprakelijkheid is kern van het gebruiksrecht van bezoekers, die zonder deze uitsluiting van de teksten en software geen gebruik zouden mogen maken.
 8. Iedere gebruiker is gehouden om AN-i op de hoogte te stellen van gebreken die tot schade hebben geleden of kunnen leiden, binnen 1 (zegge: “één”) maand nadat deze gebreken bekend zijn. De gebruiker is gehouden om direct maatregelen te nemen, waardoor de schade of de mogelijkheid tot schade wordt weggenomen of beperkt. AN-i zal, wanneer de gebruiker hierom vraagt, degene kosteloos adviseren bij het voorkomen of beperken van eventuele schade. Het in gebreke stellen van AN-i kan binnen een vervaltermijn van 1 (zegge: “één”) maand per aangetekende brief, mits AN-i voor die tijd is uitgenodigd tot het geven van advies.
 9. Mocht AN-i ondanks de nodige zorg en voorgaande leden toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de bedragen die de gebruiker betaalde aan AN-i in het jaar waarin de schade zich met name voordoet, exclusief omzetbelasting (BTW). AN-i kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, maar uitsluitend voor directe schade, waaronder de schade door vertragingen of stilstand, gevolgschade, misgelopen winst en lagere besparingen.

3.3. Gratis (online) of telefonisch advies

 1. In dit artikel wordt onder gratis (online) advies verstaan: het verstrekken van advies aan derden, zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd door AN-i, of zonder dat de derde daarvoor een vergoeding betaalt, zowel schriftelijk als telefonisch.
 2. De derde is ermee bekend dat dit gratis (online) advies aan de volgende beperkingen is verbonden:
 3. Het advies is kort en daaraan ligt geen (uitvoerig) onderzoek ten grondslag. Het is niet bedoeld om de derde volledig te informeren over het vraagstuk waarom de derde advies vraagt.
 4. De derde dient het vraagstuk na het advies nader te onderzoeken om beter op de hoogte te raken, met name door een uitgebreid advies te vragen bij AN-i of een gespecialiseerde advocaat.
 5. Het advies dient doorgaans als een indicatie van de rechtspositie van de derde.
 6. Met het advies krijgt de derde enig inzicht in het vraagstuk waarover de vraag werd gesteld, waarbij doorgaans wordt aangegeven waar of bij wie meer informatie verkregen kan worden. Het advies helpt de derde verder.
 7. Er wordt naar gestreefd om het advies binnen 4 (zegge: “vier”) werkdagen te geven, waarbinnen het vraagstuk kort wordt onderzocht door AN-i. Bij het niet tijdig reageren van AN-i dient de derde de vraag nog eens te stellen en te vermelden dat het om een tweede aanvraag gaat.
 8. De derde die zonder nader onderzoek afgaat op het gratis (online) advies van AN-i, is er mee bekend dat er nader onderzoek geboden is, waardoor hij bewust het risico neemt dat het advies niet juist of onvolledig is, en zich realiseert dat hij de aansprakelijkheid voor dat risico dat hij neemt zelf dient te dragen.
 9. De derde die gratis (online) advies ontvangt gaat er mee akkoord dat AN-i geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade die kan ontstaan door een uitgebracht advies, of niet (tijdig) uitbrengen van een advies. De derde gaat akkoord met een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid van AN-i, daar de derde zich realiseert dat AN-i zonder deze uitsluiting de aangeboden dienst niet kan aanbieden, zoals deze wordt aangeboden.

 

 1. Betaald advies, bemiddeling, optreden als gemachtigde en behandeling klachten

4.1. Overeenkomst van opdracht, tarief, uren en bevestiging

 1. Een cliënt die AN-i inschakelt voor het adviseren, bemiddelen, optreden als gemachtigde, bijstand of behandeling van klachten, komt daarmee een overeenkomst van opdracht met AN-i overeen.
 2. De opdracht tussen AN-i en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AN-i dus schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. AN-i voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. AN-i handelt hierbij in het kader van de wet en conformeert zich hierbij uitdrukkelijk aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. AN-i is bevoegd om uitvoering te geven aan de opdracht. In het kader van de behandeling van een klacht zal AN-i waarheidsvinding voorop stellen.
 5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal AN-i in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. AN-i is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De opdracht wordt desgewenst vastgelegd in een opdrachtbevestiging welke door opdrachtgever ondertekend wordt. Opdrachten kunnen ook mondeling worden gegeven. Op een opdrachtbevestiging staat het aangaan van de overeenkomst van opdracht, de vergoeding per uur (exclusief en inclusief BTW), alsmede het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden. Op verzoek van de cliënt wordt ook de aard van de opdracht opgenomen en worden nadere afspraken vastgelegd.
 7. In beginsel ontvangt de cliënt een factuur nadat de opdracht is uitgevoerd. Door betaling van deze factuur bevestigt de cliënt dat de opdracht door AN-i volledig is afgerond, tenzij anders weergegeven. Dat is anders wanneer is overeengekomen dat de factuur en betaling aan de uitvoering van de opdracht voorafgaan. AN-i kan tussentijds facturen versturen, voor de tot dan verschuldigde bedragen of door om een voorschot te vragen.
 8. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% (zegge: “tien procent”) bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 9. AN-i zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 9 schriftelijk kenbaar maken. AN-i zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
 10. Indien opdrachtgever de door AN-i kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 2 (zegge: “twee”) weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van AN-i genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 11. De opdrachtgever blijft de vergoeding voor de diensten tot dan toe geleverd, schuldig aan AN-i.

4.2. Mondeling en schriftelijk geven van advies en verstrekken van documenten

 1. Voor zover uit de omstandigheden voortvloeit dat het advies mondeling wordt gegeven, kan de cliënt vragen om een schriftelijke bevestiging. In beginsel wordt de extra tijd die hiermee is gemoeid bijgeschreven.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AN-i aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AN-i worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AN-i zijn verstrekt, heeft AN-i het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan AN-i ter beschikking heeft gesteld. AN-i is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AN-i is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De opdracht kan met zich meebrengen dat de cliënt de beschikking krijgt over door AN-i te leveren documenten, welke de cliënt in de onderneming gaat gebruiken. Hierbij wordt niet gedacht aan de schriftelijk verstrekte adviezen, brieven en rapporten, maar wel aan modellen van arbeidsovereenkomsten, reglementen en huisregels, etc. De levering van deze documenten wordt door AN-i bevestigd, waarbij ook de prijs wordt opgenomen die hiervoor in rekening wordt gebracht.
 4. Iedere tekst en afbeelding welke door AN-i aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld, mag slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij dienen. Het auteursrecht hierop blijft bij AN-i rusten, waardoor deze teksten niet aan anderen ter beschikking gesteld mogen worden, tenzij dit gebruik uit de aard van de stukken voortvloeit.

4.3. Bemiddeling en optreden als kantongerechtgemachtigde

 1. Voordat AN-i overgaat tot het bemiddelen tussen cliënt en een wederpartij, dient de cliënt AN-i alle van belang zijnde stukken te overhandigen of in te laten zien, alsmede op de hoogte te stellen van relevante omstandigheden en gebeurtenissen. De cliënt geeft aan welke uitkomst er gewenst is, alsmede welke schikking van het geschil voor cliënt acceptabel is. Bemiddeling brengt met zich mee dat het AN-i is toegestaan om zelfstandig in overleg te treden met de wederpartij, alsmede met deze van gedachte te wisselen, indien gewenst zonder dat anderen daarbij aanwezig zijn.
 2. In een procedure, waarbij een afgevaardigde van AN-i als kantongerechtgemachtigde optreedt, zal de cliënt tijdig de daarvoor vereiste schriftelijke volmacht ondertekenen en ter beschikking stellen. Deze volmacht wordt doorgaans door AN-i opgesteld na overleg met de cliënt. Bij een mondelinge procedure is ook de cliënt aanwezig, tenzij hiervan wordt afgeweken en vooraf de mogelijkheden hoe de procedure kan verlopen zijn doorgesproken. Wordt er naast de afgevaardigde van AN-i, eveneens een andere vertegenwoordiger gestuurd namens de cliënt, dan zorgt cliënt ervoor dat deze persoon beschikt over een schriftelijke volmacht.
 3. AN-i onderschrijft het verbod voor advocaten om op “no-cure no-pay-basis” te werken, waardoor het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren van de opdrachtbevestiging verschuldigd is, los van de uitkomst van de bemiddeling.

4.4. Bindend advies door AN-i als beroepsmogelijkheid voor klachten over opleidingsinstellingen  

 1. Opleidingsinstellingen kunnen hun cursisten de mogelijkheid bieden om een klacht te laten behandelen door AN-i, waarmee AN-i als onafhankelijke beroepsmogelijkheid een bindend advies uitbrengt.
 2. Om gebruik te maken van deze beroepsmogelijkheid, dient de opleidingsinstelling zich te registeren bij AN-i, waarmee zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de beroepsregeling van AN-i. Deze beroepsregeling is opgenomen op de webpagina: www.beroepsregeling. Voor deze registratie dient de onderwijsinstelling jaarlijks contributie te betalen. De opleidingsinstelling zorgt ervoor dat zij een eigen klachtenregeling heeft voor hun cursisten, welke voldoende bekend gemaakt wordt. In deze klachtenregeling van de opleidingsinstelling zelf wordt uitdrukkelijk naar de beroepsmogelijkheid bij AN-i verwezen, met inbegrip van de verwijzing naar de webpagina www.beroepsregeling. In de klachtenregeling van de onderwijsinstelling staat wanneer een cursist van deze beroepsmogelijkheid gebruik kan maken. Indien de onderwijsinstelling wenst dat het bindend advies bij de aanmelding van cursisten voor de opleiding overeenkomen wordt, dan is dat een eigen verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. Het hangt van de rechtsrelatie af of de cursist daarmee ook gehouden is om uitsluitend de regeling van bindend advies te volgen.
 3. Het advies is bindend voor de onderwijsinstelling en de cursist. Indien een cursist van de beroepsregeling gebruik gaat maken en daarmee het geschil door het bindend advies laat beslechten, dan gaat de cursist daarmee ook akkoord met de beroepsregeling en deze algemene voorwaarden.
 4. De kosten die verband houden met afhandelen van de klacht in ruime zin komen voor rekening van de onderwijsinstelling. In het bijzonder geldt dat de tijd die gepaard gaat met de registratie, communicatie, behandeling en afhandeling van de klacht, middels een uurtarief in rekening worden gebracht. Deze tijd wordt gespecificeerd bijgehouden. Deze kosten worden in beginsel achteraf in rekening gebracht. AN-i kan betaling van een voorschot vragen voordat AN-i de klacht inhoudelijk door een behandelaar laat uitzoeken of om een voorschot vragen tijdens de behandeling van de klacht.
 5. Het opleidingsinstituut kan aan een cursist enkel een eigen bijdrage vragen in de kosten als de cursist in het bindend advies nadrukkelijk als de in het ongelijk gesteld partij is betiteld. Deze eigen bijdrage wordt door de cursist aan het opleidingsinstituut betaald, waarvan de hoogte niet meer is dan de helft van de kosten aan AN-i en niet meer dan 25 % van de bedragen die de cursist aan het opleidingsinstituut voor de gehele opleiding dient te betalen. Het al dan niet vragen van een eigen bijdrage in voorgaande omstandigheden wordt overgelaten aan de onderwijsinstelling en daarbij is AN-i niet betrokken.
 6. Een opleidingsinstituut kan op ieder moment de beroepsregeling opzeggen, derhalve ook zonder opzegtermijn in acht te nemen. Bij een opzegging na binnenkomst van een klacht van een cursist, wordt deze klacht volledig afgehandeld volgens deze beroepsregeling. Er volgt geen restitutie voor het in het jaar van de opzegging verschuldigde registratiekosten.
 7. Op alle handelingen van AN-i , op de dienstverlening en de verrichtingen van de behandelaar, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

4.5. Behandeling klachten door de klachtencommissie ongewenst gedrag    

 1.  Werkgevers kunnen hun werknemers en derden de mogelijkheid bieden om een klacht over ongewenst gedrag te laten behandelen door de klachtencommissie ongewenst gedrag, waarmee AN-i als onafhankelijke instantie een rapoort uitbrengt over de door de werknemer naar voren gebrachte klacht.
 2.  Om gebruik te maken van deze klachtencommissie dient de werkgever als opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling van AN-i. Deze klachtenregeling is opgenomen op de webpagina: www.an-i.nl/klachtencommissie
 3.  De kosten die verband houden met het afhandelen van de klacht in ruime zin komen voor rekening van de opdrachtgever, meestal de werkgever. In het bijzonder geldt dat de tijd die gepaard gaat met de registratie, communicatie, behandeling en afhandeling van de klacht, middels een uurtarief in rekening worden gebracht. Deze tijd wordt gespecificeerd bijgehouden. Deze kosten worden in beginsel achteraf in rekening gebracht. AN-i kan betaling van een voorschot vragen voordat AN-i de klacht inhoudelijk door commissieleden laat behandelen.
 4.  Een opdrachtgever kan op ieder moment de klachtenregeling opzeggen, derhalve ook zonder opzegtermijn in acht te nemen. Bij een opzegging na binnenkomst van een klacht van een werknemer, wordt deze klacht volledig afgehandeld volgens de klachtenregeling.
 5.  Op alle werkzaamheden en handelingen van AN-i g en de verrichtingen van het secretariaat en de klachtencommissie, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Naast de uitsluiting van de aansprakelijkheid, aanvaarden wij evenmin aansprakelijkheid voor acties of maatregelen die door opdrachtgever en partijen en diens vertegenwoordigers op basis van het rapport worden ondernomen.

4.6. Arbitrage door een arbiter van  de arbeidsrechter 

 1. Een werknemer en werkgever kunnen hun geschil ter arbitrage voorleggen aan de arbeidsrechter, dat wil zeggen een arbiter namens AN-i. Als werknemer wordt ook aangemerkt een stagiaire, leerling, uitzendkracht en voorzitter van de ondernemignsraad die de ondernemingsraad vertegenwoordigd.
 2. Een werknemer en werkgever die zich voor deze arbitrage inschrijven, laten daarmee de Arbeidsrechter (de arbiter van AN-i) als onafhankelijke beroepsmogelijkheid een uitspraak doen dat valt onder de regeling voor arbitrage uit het wetboek voor Burgelijke Rechtsvorderingen. Op deze procedure is het reglement voor arbitrage door de arbeidsrechter van toepassing, welke een specifieke regeling treft en waar mogelijk boven de wettelijke regeling gaat. Dit regelement van arbitrage door de arbeidsrechter is te vinden op de website: www.an-i/arbeidsrechter.
 3. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot arbitrage dienen zowel de werkgever als de werknemer zich in te schrijven middels het inschrijfformulier, waarmee zij overeenkomen dat zij hun geschil door arbitrage laten beslechten, waarmee zij akkoord gaan met het reglement voor arbitrage door de arbeidsrechter en de algemene voorwaarden van AN-i.
 4. De uitspraak van de arbeidsrechter (arbiter van AN-i) is bindend voor beide partijen. Hoger beroep daartegen is alleen mogelijk als zich een in de wet geregelde mogelijkheid voordoet of indien partijen voor de mogelijkheid tot beroep nadrukkelijk op het inschrijfformulier hebben gekozen.
 5. De kosten die verband houden met deze arbitrageprocedure komen voor rekening van de werkgever, ongeacht de uitkomst. Deze kosten staan op het inschrijfformulier. Mocht de werkgever er voor kiezen om de procedure niet op het kantoor van de werkgever te voeren, dan kan de werkgever een andere locatie in de omgeving regelen. Indien het organiseren van een alternatieve locatie in de directe omgeving van het werk aan de arbeidsrechter wordt overgelaten, dan komen de kosten van deze locatie voor rekening van de werkgever.
 6. AN-i kan betaling van een voorschot vragen voordat de arbeidsrechter de procedure in behandeling neemt.
 7. Na de inschrijving kunnen partijen alleen in goed en gezanemlijk overleg de procedure intrekken, wat zij dan ieder voor zich aan de arbeidsrechter laten weten. Een dergelijke intrekking van de procedure kan zich bijvoorbeeld voordoen als er tijdens de zitting tussen partijen overeenstemming wordt bereikt, desnoods na bemiddeling door de arbeidsrechter. Ook na intrekking van de procedure en in welk stadium dan ook, blijft de werkgever de vergoeding voor de procedure verschuldigd.
 8. Op alle handelingen van AN-i , op de dienstverlening en de verrichtingen van de arbiter, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

4.7. Inschakelen derden, (reis)kosten, samenwerking en aansprakelijkheid

 1. Tot het inschakelen van derden is AN-i bevoegd, wanneer dit gebruikelijk is of rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit, dan wel wanneer dit met de opdrachtgever is besproken. AN-i streeft ernaar om de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen van de kosten die met het inschakelen van derden zijn gemoeid. Tot het inschakelen van een deurwaarder is AN-i steeds bevoegd. Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten die met het inschakelen van derden zijn gemoeid voor rekening van de opdrachtgever.
 2. AN-i aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht.
 3. Proceskosten, kosten bij het aanvragen van vergunningen en kosten die AN-i namens de opdrachtgever maakt, worden in de factuur opgenomen en worden door de opdrachtgever vergoed.
 4. Er wordt geen reistijd gerekend voor overleg met de opdrachtgever en voor een zitting bij de rechtbank, tenzij vooraf nadrukkelijk aangegeven. Voor de reistijd die verband houdt met onderzoek wordt maximaal een halfuur heen en een halfuur terug gerekend van het geldende uurtarief.
 5. De opdrachtgever is ermee bekend dat voor het naar tevredenheid uit kunnen voeren van de opdracht, niet alleen AN-i zich volledig dient in te zetten, maar ook opdrachtgever voldoende medewerking dient te verlenen om tot een vruchtbare samenwerking te komen, waartoe de opdrachtgever gehouden is. Schade bij opdrachtgever die niet of niet in die omvang zou zijn opgetreden wanneer de opdrachtgever voldoende had meegewerkt (Niet deugdelijke nakoming van hetgeen jegens AN-i gehouden is) draagt de opdrachtgever zelf, terwijl AN-i daarvoor niet aansprakelijkheid is of gesteld kan worden. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan het niet, niet volledig of niet juist informeren van AN-i.
 6. Ondanks de zorgvuldigheid die in acht wordt genomen, kan AN-i niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten en/of gebreken in haar doen of nalaten, haar werk, teksten en/of producten, waardoor AN-i en andere betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De uitsluiting van de aansprakelijkheid is kern van de overeenkomst met opdrachtgevers. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van AN-i of haar ondergeschikten.
 7. Indien AN-i toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. AN-i is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat AN-i is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens. AN-i is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Iedere betrokkene is gehouden om AN-i op de hoogte te stellen van gebreken die tot schade hebben geleden of kunnen leiden, binnen 1 (zegge: “één”) maand nadat deze gebreken bekend zijn. Degene is gehouden om direct maatregelen te nemen, waardoor de schade of de mogelijkheid tot schade wordt weggenomen of beperkt. AN-i zal, wanneer de gebruiker hierom vraagt, degene kosteloos adviseren bij het voorkomen of beperken van eventuele schade. Het in gebreke stellen van AN-i kan binnen een vervaltermijn van 1 (zegge: “één”) maand na bekend worden gebreken per aangetekende brief, mits AN-i voor die tijd is uitgenodigd tot het geven van advies.
 9. Mocht de opdrachtgever door het toedoen of nalaten van AN-i schade lijden waarvoor AN-i toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijk steeds beperkt tot een bedrag van maximaal € 4500,00 (zegge: “vierduizend en vijfhonderd euro”) of – wanneer dat lager is – het terugbetalen van het uurtarief vermenigvuldigd met de bij de opdracht ingezette uren (exclusief BTW). AN-i is nimmer tot meer gehouden dan het betalen van deze schadevergoeding.

4.8. Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt op het tijdstip dat er aan de opdracht is voldaan, bijvoorbeeld door afronden van het onderzoek, het geven van het gevraagde advies of door het afronden van de bemiddeling. Indien dezelfde opdrachtgever later terugkomt voor een nieuwe opdracht, wordt deze geacht onder dezelfde voorwaarden als de volgende te zijn aangegaan, waarbij ook de algemene voorwaarden gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht op ieder moment opzeggen, waarmee de opdrachtgever zich verenigt met het in dit lid bepaalde. Bij tussentijdse opzegging is de cliënt een evenredig deel van de vergoeding verschuldigd, namelijk voor het deel waarvoor AN-i tijd en middelen heeft ingezet. Voor zover onderdelen van de opdracht reeds volledig zijn afgerond, wordt dit door AN-i aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Dit ter beschikking stellen van delen van de opdracht blijft achterwege, wanneer die delen te zeer samenhangen met delen van de opdracht die nog niet zijn afgerond. De opdrachtgever is er mee bekend dat door het voortijdig beëindigen van de opdracht het belang van AN-i wordt geschaad, met name doordat AN-i niet de kans krijgt de opdracht naar tevredenheid af te ronden. Mede daarom kan de opdrachtgever ingeval van tussentijdse opzegging AN-i op geen enkele grond aansprakelijk stellen. AN-i is bij tussentijdse opzegging nimmer tot meer gehouden dan hetgeen reeds is gepresteerd.
 3. AN-i kan de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen als daarvoor een gegronde reden wordt aangevoerd. Is de reden van de opzegging niet gelegen in wanprestatie van de cliënt, dan is de cliënt aan AN-i slechts een vergoeding verschuldigd, voor zover delen van de opdracht zijn afgerond en cliënt hiervan gebruik heeft gemaakt of kan maken. Ingeval de cliënt wanprestatie pleegt dan volgt eerst een ingebrekestelling. Blijft de cliënt in verzuim, dan kan AN-i de overeenkomst opzeggen, waarna de cliënt een evenredig deel van de vergoeding verschuldigd is, namelijk voor het deel waarvoor AN-i tijd en middelen heeft ingezet.
 4. AN-i is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst AN-i ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van AN-i kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 5. Voorts is AN-i bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van overeenkomst in redelijkheid niet van AN-i kan worden gevergd.
 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is AN-i gerechtigd vergoeding van de schade te vragen, daaronder begrepen de kosten, welke direct en indirect zijn ontstaan.
 7. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming/ontbinding rechtvaardigt, dan is AN-i gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AN-i, zal AN-i in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor AN-i extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij AN-i anders aangeeft.

 

 1. Opleiding

Voor consumenten die bij ons opleidingen en cursudsagen volgen hanteren we de de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NRTO

5.1. Aanmelding opleiding, overeenkomst, bevestiging en vergoeding

 1. Na aanmelding door een cursist en aanvaarding door AN-i, ontstaat er een overeenkomst van opdracht, waarmee AN-i de opdracht krijgt om aan de cursist een opleiding te verzorgen, zoals de cursist is aangeboden. Daarbij kan het onder andere om een schriftelijke cursus in verschillende modules gaan, welke door de cursist in eigen tijd wordt gevolgd, alsmede om een één- of meerdaagse opleiding op locatie.
 2. Een cursist kan zich aanmelden voor de opleiding middels internet (via www.arbeidsrechter.nl of AN-i.nl). De aanmelding wordt door AN-i beoordeeld, onder andere op volledigheid. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat AN-i de aanmelding aanvaardt, waartoe AN-i evenwel op geen enkele wijze gehouden is. Zonder aanvaarding door AN-i ontstaat er geen overeenkomst en daarmee geen rechten en plichten over en weer. Een aanmelding kan een cursist niet intrekken, behoudens in overleg met AN-i, welke intrekking slechts werkt als AN-i dat schriftelijk heeft bevestigd.
 3. AN-i zal de aanmelding en aanvaarding bevestigen en de cursist nader informeren over de opleiding wat betreft aard, inhoud en begin van de opleiding.
 4. Voor het volgen van de opleiding wordt door de cursist een vergoeding betaald, waarvan de hoogte bij het aanbieden van de opleiding is vermeld en ook op het formulier is opgenomen waarmee de cursist zich kan aanmelden. De cursist voldoet de volledige vergoeding voordat de opleiding wordt gevolgd, welke vergoeding is verschuldigd na de aanmelding van de cursist. Daartoe ontvangt de cursist een op naam gestelde factuur, desgewenst op naam van een organisatie met een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Indien de cursist in termijnen betaalt, kan AN-i het geven van de opleiding opschorten als cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.
 6. De cursist heeft na aanmelding een bedenktijd van 14 werkdagen. Een eventuele intrekking dient door de cursist schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, waarbij het ontvangen cursusmateriaal compleet en per omgaande wordt geretourneerd aan AN-i. In andere gevallen kan een aanmelding niet ingetrokken worden, behoudens die gevallen waarin dat geschied in goed overleg met en met instemming van AN-i.
 7. Het auteursrecht op iedere geschreven tekst en afbeelding, die bij de opleiding ter beschikking wordt gesteld, blijft voorbehouden aan AN-i. Daarmee is het niet toegestaan om de teksten en afbeeldingen te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, en/of mogen de teksten en afbeeldingen niet aan anderen ter beschikking gesteld worden. Zonder toestemming vooraf mogen er van de dagopleiding geen opnamen gemaakt worden of mogen derden de opzet en/of inhoud van de opleiding niet gebruiken, bijvoorbeeld voor het zelf geven van opleidingen, in welke bewerkte vorm dan ook.
 8. Onze opleidingen en cursusdagen worden gegeven door een docent met een eerstegraads lesbevoegdheid en beschikt over ruime ervaring binnen het arbeidsrecht, wat onder andere bij de aanstelling van de docent door het verstrekken van diploma’s en referenties is getoetst.
 9. Alle ontvangen persoonlijke gegevens en overige informatie van een cursist wordt vertrouwelijk behandeld, waarover ook een privacy statement geldt.

5.2. Volgen schriftelijke opleiding in modules

 1. De opleiding ‘specialist arbeidsrecht‘ bestaat uit 8 (zegge: “acht”) modules. De opleiding ‘leergang arbeidsrecht‘ bestaat uit 4 (zegge: “vier”) modules.
 2. De modules worden na het overeenkomen van het volgen van één van deze opleidingen toegezonden.
 3. Het overige studiemateriaal naast de modules wordt samen met de eerste modules toegezonden en is volledig in de prijs van de opleiding inbegrepen, zodat hiervoor geen nadere kosten in rekening worden gebracht.
 4. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij AN-i.
 5. De cursist krijgt persoonlijke begeleiding tijdens de cursus. Een module wordt door de cursist opgestuurd naar de begeleider, die deze evalueert en een cijfer geeft en daarop bij de cursist terug komt binnen 4 weken. Een omschrijving per module en het cijfer daarop, worden in het certificaat of diploma opgenomen.
 6. Een cursist kan in beginsel via e-mail inhoudelijke en administratieve vragen stellen bij de begeleider, die er naar streeft tijdens werkdagen om binnen 48 uur op administratieve vragen terug te komen. Inhoudelijke vragen zullen in beginsel op werkdagen ook binnen 48 uur beantwoord worden, tenzij de begeleider verhinderd is waarbij de cursist verneemt wanneer de behandeling van de vraag zal plaatsvinden. Het kan voor de behandeling nodig zijn dat de vraag telefonisch wordt toegelicht, waar een cursist zelf ook om kan vragen.
 7. In de opleiding worden de onderdelen gegeven zoals bij het aanbieden van de opleiding is aangeboden. Er kunnen evenwel gegronde redenen zijn om de opzet en/of onderdelen van de opleiding aan te passen, bijvoorbeeld als recente wijziging in wetgeving en dergelijke daartoe aanleiding geven. Daarvan wordt de cursist tijdig en gemotiveerd op de hoogte gebracht.

5.3. Volgen korte dagcursus

 1. Cursisten kunnen zich middels internet (arbeidsrechter.nl of AN-i.nl) aanmelden voor een cursusdag of serie van cursusdagen, waarvan de cursist een bevestiging ontvangt. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, ontvangt de cursist een bevestiging en herinnering dat de opleiding op een aan te geven dag en locatie doorgang vindt. De cursist ontvangt vooraf en nadere informatie over de indeling en opzet van de cursusdag(en).
 2. Bij onvoldoende deelname op een vooraf door AN-i vastgestelde cursusdag-datum, is AN-i gerechtigd deze cursusdag te verplaatsen, samen te voegen of te annuleren. Indien AN-i geen doorgang geeft aan de cursusdag zal het eventueel reeds betaalde bedrag voor de cursusdag binnen een week gecrediteerd worden, tenzij er in overleg een nieuwe cursusdag wordt afgesproken.
 3. De opleiding wordt gegeven in een daartoe geschikte ruimte, door een deskundige en voor het geven van opleidingen bekwame opleider. In de opleidingsruimte wordt niet gerookt en geen alcohol genuttigd, terwijl mobiele telefoons in beginsel worden uitgezet.
 4. Een cursist die verhinderd is om een daartoe aangewezen dag een opleiding te volgen, kan een plaatsvervanger sturen, die bij voorkeur vooraf wordt aangekondigd, hoewel dat niet verplicht is. Tot het betalen van de verschuldigde bedragen aan AN-i blijft de cursist gehouden die zich voor de opleiding daarvoor had ingeschreven.
 5. Bij afwezigheid van een cursist blijft deze gehouden om de factuur volledig te betalen, tenzij AN-i en de cursist een andere afwikkeling overeenkomen. De cursist die evenwel niet van de uitnodiging op de hoogte kon zijn, is geen vergoeding verschuldigd. Degene dient dan wel aan te tonen dat zowel de uitnodiging, de bevestiging en de factuur die door AN-i zijn verstuurd, niet bij de cursist zijn aangekomen. Is de afwezigheid het gevolg van het niet of niet juist doorgeven van het adres of adreswijziging, dan wel van het doen of nalaten van huisgenoten, dan komt dit voor rekening en risico van de cursist.
 6. Indien de opleider door ziekte of andere dringende redenen niet in staat is om de opleiding te verzorgen, wordt er gezocht naar een deskundige en ingewerkte vervanger. De opleiding wordt verplaatst naar een andere datum wanneer er geen vervanger beschikbaar is, waarvan de cursist zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Wanneer de cursist van dit vervangende aanbod geen gebruik wenst te maken, dan ontvangt de cursist een creditfactuur en binnen een week de restitutie van de eventueel betaalde bedragen.
 7. In de opleiding worden de onderdelen gegeven zoals bij het aanbieden van de opleiding is aangeboden. Er kunnen evenwel gegronde redenen zijn om de opzet en/of onderdelen van de opleiding aan te passen, bijvoorbeeld als recente wijziging in wetgeving en dergelijke daartoe aanleiding geven. Daarvan wordt de cursist tijdig en gemotiveerd op de hoogte gesteld.

5.4. Afronden opleiding

 1. De overeenkomst van opdracht tot het volgen van een opleiding, geldt voor de duur van de opleiding en komt na het afronden van de opleiding tot een einde.
 2. Ter afronding van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat of diploma.
 3. Uitgangspunt is dat de opleiding eindigt op het moment dat de cursist een certificaat of diploma heeft ontvangen.
 4. Een certificaat wordt verkregen na het met een voldoende afronden van de vereiste modules binnen de opleiding specialist arbeidsrecht en bij het afronden van de opleiding leergang arbeidsrecht. Een voldoende wordt behaald indien meer dan de helft van de punten die behaald kunnen worden, behaald worden. Bij het halen van een onvoldoende voor een module krijgt de cursist meerdere herkansingsmogelijkheden.
 5. Het diploma wordt verkregen na het behalen van het examen behorend bij de opleiding specialist arbeidsrecht. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
 6. Bij het niet met een voldoende afsluiten van het examen, bestaat er eenmalig een herkansingsmogelijkheid. De opzet van de herkansing is gelijk aan het eerder afgenomen examen. De cursist kan er ook voor kiezen om alsnog een certificaat te ontvangen met de behaalde cijfers op de modules.
 7. Na het volgen van de dagcursus ontvangt de deelnemer een deelnemingscertificaat.
 8. Een cursist kan vragen om een certificaat, ook wanneer niet alle onderdelen zijn gevolgd, wat dan in het certificaat wordt aangegeven en waarmee er eveneens aan de opleiding een einde komt.
 9. Een cursist kan de overeenkomst zonder reden schriftelijk opzeggen, bij voorkeur middels een aangetekende brief. De cursist blijft na opzegging gehouden de volledige vergoeding voor de opleiding te voldoen. In de (persoonlijke) omstandigheden van een cursist kan AN-i aanleiding zien het verschuldigde bedrag te reduceren of (deels) terug te betalen, geheel naar haar eigen beoordeling van de situatie door AN-i. Indien is afgesproken dat AN-i een bedrag zal terugbetalen, dient dit binnen 14 dagen te geschieden.
 10. AN-i kan de overeenkomst van opdracht op ieder moment opzeggen, waarvoor zij geen gewichtige reden hoeft te hebben. In die omstandigheden is AN-i gehouden de volledige vergoeding voor de cursus terug te betalen, als de opzegging niet een reactie is op handelingen of nalaten van de cursist. Het terugbetalen van het verschuldigde studiegeld geschiedt door overmaking op rekening van cursist binnen 8 dagen. Dreigt opzegging door AN-i door handelingen of nalaten van de cursist, dan ontvangt de cursist eerst een schriftelijke waarschuwing dat opzegging gaat plaatsvinden als de cursist zijn of haar handelen of nalaten niet wijzigt. Na een opzegging die volgt op handelingen of nalaten van cursist en een waarschuwing in dat kader, blijft cursist gehouden de volledige vergoeding voor de opleiding te betalen.
 11. AN-i zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte opleiding aan te bieden. Daarbij wordt de complexiteit van de praktijk benaderd. Dat neemt echter niet weg dat, net als andere aanbieders, ook AN-i niet kan instaan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken of onvolledigheden, waardoor AN-i en andere betrokkenen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een andere handelwijze zou leiden tot een opleiding die onbruikbaar is door terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, waardoor de opleiding minder geschikt zou zijn. AN-i kan niet instaan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten of onvolledigheden in het studiemateriaal, alsmede gebreken in de werking van de software of toebehoren, waardoor AN-i en andere betrokkenen deswege geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 12. Iedere cursist is ermee bekend dat uitgevers en opleiders de aansprakelijkheid plegen uit te sluiten. De gebruiker verenigt zich ermee, dat het streven om een duidelijk en zo goed als volledig studiemateriaal te vervaardigen, dat snel inzicht geeft in het complexe geheel van arbeidsverhoudingen, zich niet laat rijmen met de terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, welke nodig zijn wanneer aansprakelijkheid wel wordt aanvaard. De uitsluiting van de aansprakelijkheid is kern van het gebruiksrecht van cursisten, die zonder deze uitsluiting van de teksten en software geen gebruik zouden mogen maken. Iedere cursist is gehouden om AN-i op de hoogte te stellen van gebreken die tot schade hebben geleden of kunnen leiden, binnen 1 (zegge: “één”) maand nadat deze gebreken bekend zijn. De cursist is gehouden om direct maatregelen te nemen, waardoor de schade of de mogelijkheid tot schade wordt weggenomen of beperkt. AN-i zal, wanneer de cursist hierom vraagt, degene kosteloos adviseren bij het voorkomen of beperken van eventuele schade. Het in gebreke stellen van AN-i kan binnen een vervaltermijn van 1 (zegge: “één”) een maand per aangetekende brief, mits AN-i voor die tijd is uitgenodigd tot het geven van advies.
 13. Mocht AN-i ondanks de nodige zorg en voorgaande leden toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de bedragen die de gebruiker betaalde aan AN-i in het jaar waarin de schade zich met name voordoet, exclusief omzetbelasting (BTW). AN-i kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, waaronder de schade door vertragingen of stilstand, gevolgschade, misgelopen winst en lagere besparingen.

5.5. Interne klachtenprocedure voor cursisten van AN-i

 1. AN-i streeft naar een goede dienstverlening. Mocht de cursist ondanks deze inspanningen niet tevreden zijn, dan kan de cursist hierover contact opnemen met ons secretariaat. Deze melding wordt besproken en onderzocht, waarna een behandelaar contact opneemt om in overleg tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen oplossing worden bereikt, dan zal de behandelaar verwijzen naar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij AN-i.
 2. Een klacht is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin de klager zich uitlaat over de wijze waarop AN-i, met inbegrip van de personen verbonden aan AN-i, zich in een bepaalde situatie heeft gedragen dan wel diensten heeft verleend. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door een cursist. Een cursist is degene die zich voor een opleiding van AN-i heeft aangemeld.
 3. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. De cursist kan de klacht als bijlage per e-mail sturen naar advies@an-i.nl en desgewenst per post naar AN-i, t.a.v. het secretariaat, Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward.
 4. De cursist krijgt op werkdagen binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van het indienen van de klacht. De cursist wordt geïnformeerd over de te volgen procedure en degene die de klacht gaat behandelen. In deze bevestiging wordt duidelijk gemaakt wanneer de cursist een inhoudelijk reactie mag verwachten.
 5. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De cursist kan er op rekenen dat de klacht objectief beoordeeld wordt. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. De cursist wordt zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis gesteld van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 6. De klacht is afgehandeld indien de cursist dat heeft aangegeven of bevestigd.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd. De gegevens worden twee jaar bewaard.
 8. Mocht de cursist niet tevreden zijn na de bovenstaande afhandeling van de melding of de klacht, dan kan de klacht onderzocht worden door een onafhankelijke derde als bindend adviseur. De cursist heeft ook de mogelijkheid om zich zonder melding bij AN-i rechtstreeks bij deze beroepsmogelijkheid een klacht in te dienen. De procedure van het behandelen van de klacht door de derde, als ook het oordeel van deze adviseur is bindend. De klacht kan worden verstuurd naar sijbe@bonsma.nl, t.a.v. de heer Sijbe Bonsma, die derhalve als onafhankelijke derde als bindend adviseur zal optreden.

6. Vindplaats en eventuele wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met AN-i. De Nederlandse tekst van algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

   

  Algemene voorwaarden AN-i –  8 januari 2019